Avlägsnande av flytslam

 

FinnFlow

Våra patenterade och intelligenta FinnFlow®-system för avlägsnande av flytslam

Med Finnchains transportörsystem för flytslam går det att samla in slam från stora arealer genom att utnyttja vattnets naturliga flöde. FinnFlow®-systemens vanligaste användningsområde är i för- och eftersedimenteringsbassänger, där balkarmarna transporterar slammet till FinnFlow®-uppsamlaren. Flytslammet som följer med vattenflödet förs vidare till slamavledningsrören och det renade vattnet bräddas ner i särskilda avvattningsrännor. I varje steg regleras vattnets rörelser med hjälp av skillnader i vattennivåerna. Systemet fungerar utan motorer och elektricitet.

FinnFlow® passar alla bassänger där flytslam behöver avskiljas och går att installera i befintliga bassänger.

FinnFlow® har tilldelats INNOSUOMI ’08-priset av republikens president för sin uppfinningsrikedom och sin miljövänlighet.

Systemets funktionsprincip

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/finnflow1.png

Systemets funktionsprincip

De vanligaste användningsområdena för FinnFlow®-systemen utgörs av för- och eftersedimenteringsbassänger, där transportörarmarna leder slammet till FinnFlow®-uppsamlaren.

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/finnflow2.png

Funktionsprincip

I FinnFlow®-systemet samlas flytslammet i en uppsamlare med hjälp av nivåskillnader i vattennivån. Eftersom flödet är kontinuerligt, följer även en del renat vatten med ytslammet.

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/finnflow3.png

För bästa slutresultat

Det smarta med systemet består i att flytslammet styrs till en mindre box inuti uppsamlaren medan det medföljande rena vattnet leds via ett rör i bottnen av uppsamlaren till avrinningsröret för renat vatten. I varje steg regleras vattnets rörelser med hjälp av skillnader i vattennivån

Biogasproduktion från avloppsslam

FinnFlow®-systemet ger färskare flytslam

Avloppsslam går att röta i syfte att utvinna biogas. Energin i gasen kan i sin tur utnyttjas till värmeproduktion eller som bränsle. Ju färskare slammet som ska rötas är, desto bättre blir utvinningen av biogas. I vanliga system för insamling av flytslam läggs flytslammet i tråg i väntan på transport. FinnFlow® transporterar omedelbart flytslammet vidare, varvid mängden utvinnbar biogas ökar.

Överlägsna fördelar med FinnFlow®

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/luotettava.png
Driftsäkerhet
Systemet fungerar bra även i breda bassänger (inga problem med böjda rör). Variationer i vattennivån inverkar inte på systemets funktion, eftersom FinnFlow® ställer in sig efter vattenytans nivå med hjälp av flöten

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/taloudellinen.png

Låga driftskostnader
FinnFlow® kräver ingen motor för att fungera och förbrukar därför ingen energi. Systemet har få rörliga delar, vilket minimerar behovet av reservdelar och ökar systemets livslängd.

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/ymparisto.png

Effektivitet
I små bassänger räcker det med enbart FinnFlow® för att hålla vattenytan ren. Det kontinuerliga vattenflödet ser till att vattenytan i bassängen hålls fri från föroreningar.

https://finnchain.fi/wp-content/uploads/2019/07/innovatiivinen.png

Enkelt underhåll
Systemet har få rörliga delar och därmed ett lågt behov av underhåll. Systemet kräver ingen motor.